Услови за користење

Авторски права:

Оваа веб-страница е сопственост на Еуро 07 АД и секое лице кое ќе пристапи до неа се согласува на пишаните услови за користење. Еуро 07 АД е акционерско друштво, регистрирано согласно Трговскиот закон на Република Бугарија, со регистрирана канцеларија и адреса на управување: Софија, округот Слатина, бул. 63 Шипченски Проход, Производствен корпус, 5 кат. Содржината на оваа веб-страница е со заштитени авторски права. Логото на компанијата и натписот „ЕУРО 07“ се заштитена комбинирана меѓународна трговска марка, како и трговска марка на Европската унија, сопственост на „Еуро 07“ АД и се заштитени со законот за трговски марки и географски индикации и сродните меѓународни закони. Забрането е користење на логото на компанијата за било која намена, без експлицитна писмена согласност од ЕУРО 07 АД. Забрането е копирање, пренесување, промена и дистрибуирање на дел или целата содржина на оваа веб-страница во која било форма, како и нејзина употреба за било какви јавни или комерцијални цели без претходна писмена дозвола од ЕУРО 07 АД. Вчитувањето и печатењето на одделни страници и/или делови на оваа веб-страница е дозволено само доколку не ги отстраните логото на компанијата, известувањата за авторски права или други известувања за заштитени права. Имињата на производите или компаниите наведени на оваа веб-страница можат да бидат трговски марки или трговски имиња на нивните соодветни сопственици. Забрането е користење на која и да е трговска марка наведена на оваа веб-страница без дозвола од нејзините сопственици.

Ограничување на одговорноста:

Еуро 07 АД, неговите добавувачи или трети страни споменати на оваа страница не се во никакви околности одговорни за било каква штета (вклучително, но не ограничувајќи се на, штета од изгубена добивка, загуба на информации или прекинување на деловна активност) кои произлегуваат од употребата, неможноста за користење или резултат од употребата на оваа страница, други веб-страници поврзани со оваа страница или материјалите, информациите и услугите во која било од нив. Еуро 07 АД не гарантира дека оваа веб-страница не содржи грешки и дека пристапот до неа е непрекинат. Еуро 07 АД не гарантира и не е одговорен за содржината на другите веб-страници до кои има врски од неговата веб-страница, како и за производите, услугите и другите понудени на истите страници. Еуро 07 АД го задржува правото да ја промени содржината на оваа веб-страница без најава и не се обврзува да ги извести посетителите за ваквите измени.

Безбедност и дискреција:

Еуро 07 АД е регистриран како контролор на лични податоци според Законот за заштита на личните податоци и гарантира дека вложува максимални напори за одржување на безбедноста и доверливоста на сите лични информации што му се дадени од корисниците на оваа веб-страница и апликантите за работа. . Давањето лични податоци е доброволно. Еуро 07 АД не бара од корисниците на оваа веб-страница да испраќаат какви било информации што претставуваат лични податоци во согласност со Законот за заштита на личните податоци, освен за лицата кои аплицираат за работа и клиентите регистрирани на веб-страницата во однос на личните податоци кои самите ги доставуваат за лицата кои имаат овластување да ги подигнат во нивно име стоките доставени од Еуро 07 АД. Собирањето и обработката на личните податоци е само за деловни цели и се врши преку шифрирана врска, со ограничен пристап само од овластени лица кои се идентификуваат на страницата со единствено корисничко име и лозинки. Собраните лични податоци не подлежат на продажба, изнајмување и/или пренесување кон трети лица во која било форма за маркетинг и/или други намени.